Streams in the Desert

జరిగినది నా వలననే జరిగెను ( 1 రాజులు 12:24 ).

” బ్రతుకులోని నిరశాలన్నీ దేవుని ప్రేమ విశేషాలే” రెవ . సి. ఏ. ఫ్యాక్స్.

 

          ప్రియ కుమారుడా, ఈ రోజు నీ కోసం ఒక సందేశాన్ని తీసుకొచ్చాను. దాన్ని నీ చెవిలో చెప్పనీ. ముసురుకుంటున్న కారుమబ్బులను అది మహిమ రధాలుగా మార్చేస్తుంది. నీ అడుగు పడబోతున్న ఇరుకు దారుల్ని మృదువుగా చేస్తుంది. ఈ సందేశంలో మూడు మాటలే ఉన్నాయి. దాన్ని నీ అంతరంగంలోంకి ఇంకిపొనీ. నీ తలగడగా అది ఉపయోగపడనీ. ఆ సందేశమేమంటే ” జరిగినది నా వలననే జరిగెను. “

        నీవెప్పుడన్నా ఆలోచించావా, నీకు సంబంధించిన వాటన్నిటిలో నా బాధ్యత కూడా ఉంది. ” మిమ్ము ల్ని ముట్టుకున్నవాడు నా  కనుగుడ్డును ముట్టుకున్నాడు” ( జెకర్యా 2 : 8). ” నీవు నా దృష్టికి ప్రియుడవు” ( యెషయా 43 : 4 ). అందుకని నీకు సంగతులన్నీ తెలియజెప్పడం నాకెంతో ఇష్టం. 

            నిన్ను శోధనలేప్పుడు అటకాయిస్తాయో నీకు తెలియజేస్తాను. శత్రువు ఎప్పుడు వరదలాగ  వచ్చి పడతాడో చెప్తాను. ఇవన్నీ నావల్లనే జరుగుతాయి. నీ బలహీనతకి నా శక్తిని జోడిస్తాను. నీ పక్షంగా నన్ను యుద్ధం చేయనివ్వడంలోనే నీకు క్షేమముంది. 

          నేను చింతలెన్నిటినో అనుభవించాను. దుఖమంటే ఏమిటో నాకు బాగా తెలుసు. ఇహ లోకపు ఆదరణలు నీకు సహాయపడకుండా చేశాను. ఎందుకంటే నా వైపుకి తిరగడం ద్వార నీకు శాశ్వతమైన ఓదార్పు కలుగుతుంది. ( 2 ధెస్స 2: 16, 17). 

             శోకాల చీకటిలో ఉన్నావా? నేనే దానికి కారకుణ్ణి. బాధలో, నీరసంలో, రోగిగా ఉన్నావా? ఇది నా వలన జరిగినదే.   నువ్వు ఇప్పుడున్న చోటికి రావటమన్నది ఎవరి ప్రమేయం లేకుండా జరిగింది కాదు. ఈ పరిస్థితులన్నిటికి ప్రభువుని నేనే. నేను నీ కోసం నిర్దేశించిన స్థానమే ఇది.

         నువ్వు హడావుడిగా తిరుగుతున్న రోజుల్లో నీ ఏదైనా చెప్పాలంటే సాధ్యపడలేదు. నీకు కొన్ని లోతైన అనుభవాలను నేర్పుదామనుకున్నాను. నా సేవకుల్లో గొప్పవాళ్ళు చాలామందిని పనిచేయనివ్వకుండా కొంత కాలం అలా ఉంచాను. తద్వారా ప్రార్ధన అనే ఆయుధాన్ని ఉపయోగించడం వాళ్ళు నేర్చుకున్నారు.  

                   ఈనాడు నీకేదురయ్యే ప్రతి పరిస్థితినీ, నిన్ను గాయపరిచే ప్రతి మాటనీ, నిన్ను సహనం కోల్పోయేలా చేసే ప్రతి ఆలస్యాన్ని, నీ బలహీనతని, నీకు సంబంధించిన ప్రతి విషయములో నా జోక్యాన్ని నువ్వు అర్ధం చేసుకున్నట్లైతే నీలో కలుక్కుమనే బాధ ఉండదు.

            దేవుణ్ణి అనుమానించవద్దు. ఆయన నిన్ను వదిలేశాడని, మరచిపోయాడని ఎప్పుడూ అనుకోవద్దు. సానుభూతి లేనివాడని తలంచవద్దు. నిలకడగా ఉండండి.  దేవుడు తప్పక మీ వైపుకు తిరుగుతాడు. మిమ్మల్ని ఆదరిస్తాడు. ఆయన అలా చేసినప్పుడు కీర్తనలు మరచిపోయిన మీ హృదయములోనుండి  తిరిగి విజయ గీతం పొంగి పొరలుతుంది. అప్పుడు కీర్తనల రచయతలాగా మనం కూడా పాటలు పాడుతాం.

 

” ఇది నా వలననే అన్నాడు ” నా రక్షకుడు
వంగి నా నుదురు ముద్దు పెట్టుకున్నాడు.
” నిన్ను ప్రేమిస్తున్నవాడే దీన్ని చేసాడు
నన్ను నమ్మి ఇప్పటికి ఓపిక పట్టు “

నీ అవసరాలు తెలుసు నీ తండ్రికి
నీకు దొరకనివాటి కోసం బాధపడకు
నేను పంపేవే నీకు క్షేమ కారకాలు  
నీళ్ళు నిండిన కళ్ళతో వేడుకున్నాను

” ప్రియ ప్రభు క్షమించు, గ్రహించలేకపోయాను
నేను వెళ్ళే ప్రతి దారిలో నాకంటే ముందు నీ పాదాలు వెళ్ళాయి
నా క్షేమానికి ఇదే సరైనది, అందుకే పాడతాను
” నీ కృప నాకు చాలును ” అని …..