“నేను మిమ్మున్ను ఏర్పరచుకొని నియమించితిని” (యోహాను 15:16).

 

      దేవుని బిడ్డలమైన మనమందరము “ప్రభువా, ఈ మాటలు నా, మా జీవితమందు వాస్తవము కావలెను” అని ప్రతి దినము ప్రార్ధించవలెను.

 

         మనము నిజముగా ఆయన వలన ఎర్పరచుకోనబడిన యెడల మన చిక్కులు, సమస్యలు, ఎన్నైనను ప్రభువు వాటికి తగిన జవాబు ఇచ్చును. మనమందరమూ సమస్యలు గల్గిన వారమే. మనము రక్షించబడిన వారమైనను, రక్షణ లేని వారమైనను, విశ్వాసమందు చిన్నవారమైనను, పెద్దవారమైనను, ఒకవేళ ఎదుగని వారమైనను, ఇంకనూ ఎదుగుచున్న వారమైనను, లేదా అత్మీయముగా అభివృద్ధినొందిన వారమైనసరే. ఈ భూమి మీద మనము గడుపు చివరి క్షణము వరకు సమస్యల నేదుర్కొనవలసినదే. మనము ప్రభువు నందు విశ్వాసముంచినందున ఏ సమస్యలు రావని వాగ్దానము చేయబడలేదు. ఇంతకంటె అధికమైన సమస్యలు, కష్టములు రావచ్చును. అయినను “నేను మిమ్మును ఏర్పరచుకొని నియమించితిని” అను మాటలు మన ప్రతి యొక్కరి సమస్యలకు జవాబు నిచ్చుచున్నవి. ప్రభువే మనలను ఎర్పరచుకొనియున్నాడను గ్రహింపు ఎంతో నెమ్మదిని, ఆదరణను ఇచ్చుచున్నది.

 

       “నిశ్చలమైన రాజ్యములో” మనలను ప్రవేశింపజేయు నిమిత్తమే ప్రభువు మనలను ఏర్పరచుకొనెను. అనగా కదిలింపబడజాలనివి కూడా ఉన్నవని అర్ధము. యేసుప్రభువు చేత ఎర్పరచుకొనబడిన నీవు గతించిపొవునది ఎంతగా కల్గియున్నావు? గతించని దానిని ఎంతగా కల్గియున్నావు? మనమందరము బలహీనతలచే నిండినవారమే. మన సమయమును, బలమును గతించిపొవు వాటియందే వ్యయము చేసి నష్టపరచుచున్నాము. ప్రభువు మనలను ఏర్పరచుకొని యున్నాడని గ్రహించినప్పుడే ఈ లోకము ఎంత ఆశాశ్వతమైనది, నిజమైన సంతోషమివ్వలేనిది అను విషయము గ్రహించగలము.

 

“ఇక మిమ్మును దాసులని పిలువక స్నేహితులని పిలుచుచున్నాను” (యోహాను 15:15). 

 

       ప్రభువు ఇట్లు చెప్పుచున్నాడు; మిమ్మును … నా స్నేహితులుగా చేయుటకే నేను మిమ్మును లోకములో నుండి ఏర్పరచుకొంటిని. ఈ మాటలు కేవలము అపోస్తులులతోనే గాక నీతో, నాతో చెప్పుచున్నాడు. పాపములోను అంధకారములోను జీవించుచున్న ఒక పాపి ఏలాగు దేవునికి స్నేహితుడు కాగలడు? నీవింకను పాపములో జీవించుచుండిన యెడల దేవుడు ఈ విధముగా మాట్లాడుచున్నాడు. ” ఓ పాపి, నీ పాపముల నిమిత్తము పశ్చాత్తాపపడ నిష్టపడని యెడల తీర్పుకై సిద్దపడుము”. కృపగల దేవుడు ఆయన ప్రేమనుబట్టి మిమ్ములను ఆనేక మారులు హెచ్చరించుచున్నాడు. రోగములవలన, విపత్తులవలన మీరు రక్షణ పొందవలెనని ఆయన వాటిని కలుగ జేయుచున్నాడు. నీవాయనను రక్షకునిగా అంగీకరించిన యెడల ఆయన నీ జ్ఞానమగును.    ఈ దినము వరకు నీవు ఆయన వద్దకు రాలేదా? నీవు ఆయన వద్దకు వచ్చిన యెడల నిన్ను సమస్త తీర్పునుండి, రోగములనుండి, బలహీనతలనుండి నిన్ను రక్షించును. ప్రతి ప్రశ్నకు జవాబు ఇచ్చును. దానియేలునకు మర్మములు బయలుపరచినట్లు నీకును బయలుపరచును. ప్రతి విషయముపై జయము నిచ్చును. మనమాయన వారముగా నుండవలెనని ఆయన జయములో పాలు పొందవలెనని, శాశ్వతమైన ప్రేమతో ఆయన నిన్ను ప్రేమించుచున్నాడు. ఆయన ఒక గొప్ప ఉద్దేశ్యముతో ఏర్పరచుకొనెనని  ఎఫెసీ 1:4, 23 లలో చూడగలము.

This entry was posted on May 1, 2015.

Streams in the Desert

జరిగినది నా వలననే జరిగెను ( 1 రాజులు 12:24 ).

“బ్రతుకులోని నిరశాలన్నీ దేవుని ప్రేమ విశేషాలే”రెవ . సి. ఏ. ఫ్యాక్స్.

          ప్రియ కుమారుడా, ఈ రోజు నీ కోసం ఒక సందేశాన్ని తీసుకొచ్చాను. దాన్ని నీ చెవిలో చెప్పనీ. ముసురుకుంటున్న కారుమబ్బులను అది మహిమ రధాలుగా మార్చేస్తుంది. నీ అడుగు పడబోతున్న ఇరుకు దారుల్ని మృదువుగా చేస్తుంది. ఈ సందేశంలో మూడు మాటలే ఉన్నాయి. దాన్ని నీ అంతరంగంలోంకి ఇంకిపొనీ. నీ తలగడగా అది ఉపయోగపడనీ. ఆ సందేశమేమంటే “జరిగినది నా వలననే జరిగెను”

        నీవెప్పుడన్నా ఆలోచించావా, నీకు సంబంధించిన వాటన్నిటిలో నా బాధ్యత కూడా ఉంది. “మిమ్ము ల్ని ముట్టుకున్నవాడు నా  కనుగుడ్డును ముట్టుకున్నాడు” ( జెకర్యా 2 : 8). “నీవు నా దృష్టికి ప్రియుడవు” ( యెషయా 43 : 4 ). అందుకని నీకు సంగతులన్నీ తెలియజెప్పడం నాకెంతో ఇష్టం. 

            నిన్ను శోధనలేప్పుడు అటకాయిస్తాయో నీకు తెలియజేస్తాను. శత్రువు ఎప్పుడు వరదలాగ  వచ్చి పడతాడో చెప్తాను. ఇవన్నీ నావల్లనే జరుగుతాయి. నీ బలహీనతకి నా శక్తిని జోడిస్తాను. నీ పక్షంగా నన్ను యుద్ధం చేయనివ్వడంలోనే నీకు క్షేమముంది. 

          నేను చింతలెన్నిటినో అనుభవించాను. దుఖమంటే ఏమిటో నాకు బాగా తెలుసు. ఇహ లోకపు ఆదరణలు నీకు సహాయపడకుండా చేశాను. ఎందుకంటే నా వైపుకి తిరగడం ద్వార నీకు శాశ్వతమైన ఓదార్పు కలుగుతుంది. ( 2 ధెస్స 2: 16, 17). 

             శోకాల చీకటిలో ఉన్నావా? నేనే దానికి కారకుణ్ణి. బాధలో, నీరసంలో, రోగిగా ఉన్నావా? ఇది నా వలన జరిగినదే.   నువ్వు ఇప్పుడున్న చోటికి రావటమన్నది ఎవరి ప్రమేయం లేకుండా జరిగింది కాదు. ఈ పరిస్థితులన్నిటికి ప్రభువుని నేనే. నేను నీ కోసం నిర్దేశించిన స్థానమే ఇది.

         నువ్వు హడావుడిగా తిరుగుతున్న రోజుల్లో నీ ఏదైనా చెప్పాలంటే సాధ్యపడలేదు. నీకు కొన్ని లోతైన అనుభవాలను నేర్పుదామనుకున్నాను. నా సేవకుల్లో గొప్పవాళ్ళు చాలామందిని పనిచేయనివ్వకుండా కొంత కాలం అలా ఉంచాను. తద్వారా ప్రార్ధన అనే ఆయుధాన్ని ఉపయోగించడం వాళ్ళు నేర్చుకున్నారు.  

                   ఈనాడు నీకేదురయ్యే ప్రతి పరిస్థితినీ, నిన్ను గాయపరిచే ప్రతి మాటనీ, నిన్ను సహనం కోల్పోయేలా చేసే ప్రతి ఆలస్యాన్ని, నీ బలహీనతని, నీకు సంబంధించిన ప్రతి విషయములో నా జోక్యాన్ని నువ్వు అర్ధం చేసుకున్నట్లైతే నీలో కలుక్కుమనే బాధ ఉండదు.

            దేవుణ్ణి అనుమానించవద్దు. ఆయన నిన్ను వదిలేశాడని, మరచిపోయాడని ఎప్పుడూ అనుకోవద్దు. సానుభూతి లేనివాడని తలంచవద్దు. నిలకడగా ఉండండి.  దేవుడు తప్పక మీ వైపుకు తిరుగుతాడు. మిమ్మల్ని ఆదరిస్తాడు. ఆయన అలా చేసినప్పుడు కీర్తనలు మరచిపోయిన మీ హృదయములోనుండి  తిరిగి విజయ గీతం పొంగి పొరలుతుంది. అప్పుడు కీర్తనల రచయతలాగా మనం కూడా పాటలు పాడుతాం.

 

“ఇది నా వలననే అన్నాడు” నా రక్షకుడు
వంగి నా నుదురు ముద్దు పెట్టుకున్నాడు.
“నిన్ను ప్రేమిస్తున్నవాడే దీన్ని చేసాడు
నన్ను నమ్మి ఇప్పటికి ఓపిక పట్టు”

నీ అవసరాలు తెలుసు నీ తండ్రికి
నీకు దొరకనివాటి కోసం బాధపడకు
నేను పంపేవే నీకు క్షేమ కారకాలు  
నీళ్ళు నిండిన కళ్ళతో వేడుకున్నాను

“ప్రియ ప్రభు క్షమించు, గ్రహించలేకపోయాను
నేను వెళ్ళే ప్రతి దారిలో నాకంటే ముందు నీ పాదాలు వెళ్ళాయి”
నా క్షేమానికి ఇదే సరైనది, అందుకే పాడతాను
“నీ కృప నాకు చాలును” అని …..